Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada Text ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Kuvempu Quotes in Kannada

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

ಕೋಟಿ ಧನವಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣವು ಗೋಳು, ಕಾಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಖ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳು

– ಕುವೆಂಪು

ಜಡವೆಂಬುದೆ ಇಲ್ಲ ಚೇತನವೇ ಎಲ್ಲ

– ಕುವೆಂಪು

ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆ ನಮಗೆ ದೇವರು. ಇನ್ಯಾವ್ದೂ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೂ ಅಲ್ಲ.

– ಕುವೆಂಪು

ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರು ಸಹಾಯವಾಗದೆ ಇನ್ನಾರಾಗ್ತಾರೆ?

– ಕುವೆಂಪು

ವಿರಹಕಿಂತ ನರಕವಿಲ್ಲ, ಮಿಲನಕಿಂತ ನಾಕವಿಲ್ಲ ಒಲಿದ ಉಸಿರಿಗೆ!

– ಕುವೆಂಪು

ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಲೆಳಸುವವರ ಮೇಲೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.

– ಕುವೆಂಪು

Kuvempu Quotes in Kannada

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Kuvempu Quotes in Kannada

ಆದರ್ಶಗಳು ನಾವು ದಿನಾ ಪಠಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಗೊಡ್ಡು ಮಂತ್ರಗಳಲ್ಲ. ಅವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉಸಿರು

– ಕುವೆಂಪು

ಅಲ್ಪ ನಾನು ಎಂದು ಕುಗ್ಗಿ ಮುದುಗ ಬೇಡವೋ: ಓ ಅಲ್ಪವೆ, ಅನಂತದಿಂದ ಗುಣಿಸಿಕೊ; ನೀನ್ ಅನಂತವಾಗುವೆ!

– ಕುವೆಂಪು

ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಕೇವಲ ಮಾನುಷಿಯಲ್ಲ, ಅಬಲೆಯೂ ಅಲ್ಲ. ಅವಳೊಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿ.

– ಕುವೆಂಪು

ನಂಬಿಕೆಯ ತತ್ವವಿದು ಮಿಥ್ಯೆಯಾಗಿರಬಾರದೇಕೆ?

– ಕುವೆಂಪು

ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದೇವರಾಗುತ್ತೇವೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದೆವ್ವಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ.

– ಕುವೆಂಪು

ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಬಿಡದಾತ ನಿಜವಾದ ಹಿಂದುವೇ ಅಲ್ಲ.

– ಕುವೆಂಪು

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ದೇವರನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದೇವರಾಗುತ್ತೇವೆ, ದೆವ್ವಗಳನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ದೆವ್ವಗಳಾಗುತ್ತೇವೆ.
– ಕುವೆಂಪು, ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ, ಪುಟ ೧೮

ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆ ಮತದ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿರೈ ಮನುಜ ಮತಕೆ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

ಮತ ನಮಗೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಂಧನವಾಗಿದೆ. ನಾಡಿನ ಏಳ್ಗೆಯ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಉರುಳಾಗಿದೆ.
– ಕುವೆಂಪು, ಆತ್ಮಶ್ರೀಗಾಗಿ ನಿರಂಕುಶಮತಿಗಳಾಗಿ, ಪುಟ ೨

ಹಳೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬೂಸಲು ಧರ್ಮ, ಕೇಡಿ‌ ಜಗದ್ಗುರು, ಸ್ವಾರ್ಥಶೀಲ ಆಚಾರ್ಯ ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು.
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ

ದೇವಾಲಯಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಶೂದ್ರರಿಗೆ ಒಡ್ಡಿದ ಕೂಣಿಗಳು, ಬಲೆಗಳು!
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ

ಶೈಲಿಗೂ ಜಾತೀಯತೆಯ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಆರೋಪಿಸುವುದು ಮೊದಲನೆಯ ಮೂರ್ಖತನ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಭಾಷೆಯೆಂಬುದು ಎರಡನೆಯ ಮೂರ್ಖತನ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ

Kuvempu Quotes in Kannada

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Kuvempu Quotes in Kannada

ಜಾತಿ – ಮತ ಇವೆಲ್ಲಾ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವವನು ಅವನು ಎಂಥಾ ಸಾಹಿತಿಯೆ ಆಗಲಿ, ಅವನಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ

ಭಾರತೀಯತೆಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿ–ಮತ–ಇತ್ಯಾದಿ ಗಲೀಜುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಆ ಭಾರತೀಯತೇನೇ ಬೇಡ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ

ನೂರು ದೇವರನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ ಭಾರತಾಂಬೆಯೆ ದೇವಿ

ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ!

ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರಿನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ.

ನೀವು ದಾರಿಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವೋ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಯಾವ ಕಾಲದ ಶಾಸ್ತ್ರವೇನು ಹೇಳಿದರೇನು

ಎದೆಯ ದನಿಗೂ ಮಿಗಿಲು ಶಾಸ್ತ್ರವಿಹುದೇನು ?

“ನೂರು ದೇವರನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರ
ಭಾರತಾಂಬೆಯೆ ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ!”

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ಕನ್ನಡದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಟ್ಯಾಂಕರಿನಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗುತ್ತೇನೆ. ನೀವು ದಾರಿಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವೋ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.”

“ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆಮತದ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿರೈ ಮನುಜಮತಕೆ ಓ, ಬನ್ನಿ, ಸೋದರರೆ, ವಿಶ್ವಪಥಕೆ!”

ಜೋಗುಳದ ಹರಕೆಯಿದುಮರೆಯದಿರು, ಚಿನ್ನಾಮರತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೋಮರೆತಂತೆ ನನ್ನ

ನಾವು ನಮ್ಮದನ್ನೇ ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತ ಕುಳಿತಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾವಿಸ್ತಾರ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇತರರೊಡನೆ ನಮ್ಮನ್ನು ತೂಗಿಕೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮದರ ಸರಿಯಾದ ಬೆಲೆಯೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಪ್ರೀತಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರೀತಿ!

ಆ ಮತದ ಈ ಮತದ ಹಳೆ ಮತದ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಿನ್ನು ಸೇರಿರೈ ಮನುಜ ಮತಕೆ.– ಕುವೆಂಪು, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯಾ ಕವನ ಸಂಕಲನ

Kuvempu Quotes in Kannada

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು
Kuvempu Quotes in Kannada

ನೂರು ದೇವರನೆಲ್ಲ ನೂಕಾಚೆ ದೂರಭಾರತಾಂಬೆಯೆ ದೇವಿ ನಮಗಿಂದು ಪೂಜಿಸುವ ಬಾರ!

ಆದರ್ಶವಿರುವುದು ಅದರಂತಾಗುವುದಕ್ಕೆ, ಅದಾಗುವುದಕ್ಕೆ. ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇವೆಯೋ ಅವರ ಗುಣಗಳೇ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೂಡುತ್ತವೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ವ್ಯೂಹದಲ್ಲಿ ಮರದ ತುದಿಯ ಹೂವೆಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವೊ ಗೊಬ್ಬರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕುವೆಂಪು ನುಡಿತೋರಣ ೨೮

ಪ್ರಿಯಪ್ರವಾಸಿ, ನೀನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೋಗದ ಹಕ್ಕುದಾಗಿದೆ

ಮೌಢ್ಯತೆಯ ಮಾರಿಯನು ಹೊರದೂಡಲೈತನ್ನಿ ವಿಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಹಿಡಿಯ ಬನ್ನಿ.
– ಕುವೆಂಪು, ಕೋಗಿಲೆ ಮತ್ತು ಸೋವಿಯಟ್ ರಷ್ಯ

ಬಸವೇಶ್ವರರ ಸಂದೇಶ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸಂದೇಶಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯಾಪಕವಾದುದು. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಜಗತ್ತು ಅದನ್ನು ಮರೆತಿದೆ.

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಮರತೆಯಾದರೆ ಅಯ್ಯೋಮರೆತಂತೆ ನನ್ನ;ಹೋರಾಡು ಕನ್ನಡಕೆಕಲಿಯಾಗಿ,ರನ್ನಾ.

ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕತೆ ಬೆಳೆದಂತೆ ನಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆತ್ಮಶ್ರೀಯೂ ಬೆಳೆಯಬೇಕು.

ಮಲೆನಾಡೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಶ್ಮೀರ, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಪರ್ಣಶಾಲೆ, ಅರಣ್ಯರಮಣಿಯ ವಿಲಾಸಕ್ಷೇತ್ರ.– ಕುವೆಂಪು

ಕೋಟಿ ಧನವಿದ್ದರೂ ಪಟ್ಟಣವು ಗೋಳು, ಕಾಸಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸುಖ ಹಳ್ಳಿ ಬಾಳು
– ಕುವೆಂಪು

ಪ್ರಕೃತಿ ತನ್ನನ್ನು ವಂಚಿಸಲೆಳಸುವವರ ಮೇಲೆ ಮುಯ್ಯಿ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ.
– ಕುವೆಂಪು

ಹಕ್ಕಿಗಳ ಸಂಗದಲ್ಲಿ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡುವುದೆನಗೆ
ಹಾರುವುದು ಹೃತ್ಪಕ್ಷಿ ಲೋಕಗಳ ಕೊನೆಗೆ
– ಕುವೆಂಪು

Kuvempu Quotes in Kannada

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

ಪ್ರಕೃತಿಯ ಕಲೆಗಿಂ ಮಿಗಿಲೆ ನರಕೃತಿಯ ಕಲೆ?
– ಕುವೆಂಪು

ರೈತ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯೋಗವಿದೆ. ಮನೆ ಮನೆಯ ತಪಸ್ವಿನಿಯ ಸಕಲ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯೋಗವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
– ಕುವೆಂಪು

“ಮತ್ತುಮಾಗುತ್ತ ಹೋದಂತೆಲ್ಲಾ ಅನುಶಾಸನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು, ಆದರೆ ಕೇಳುತ್ತ ನಲಿಯುತ್ತ ಹೋದುದರಿಂದ ಅವರು ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡುವ ಕರ್ತವ್ಯವೇ ಆಗಿ ಹೋಯಿತು!”

“ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಕಿಂಚಿತ್ತೂ ಆಗಲಿಲ್ಲವೇಕೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಹುದುಗಿವೆ.”

“ಮಹಾತ್ಮ‍ಗಳ ರೀತಿ ಶೇಕಡ ತನಕ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿದ್ದರೆಂದರೆ, ಅದರ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿ!”

“ಪ್ರಿಯಪ್ರವಾಸಿ, ನೀನು ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಸಕಲವನ್ನೂ ಮರೆತು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಹೋಗದ ಹಕ್ಕುದಾಗಿದೆ”

Kuvempu Quotes in Kannada (ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು)

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ವಿಭಿನ್ನ ಬೀಜಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಹೂಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆರೆಯುವಾಗ ನೀರು ಧಾರೆ ನೀರು ಜೀರ್ಣವಾಗಬೇಕಾದವರೆಗೆ, ಎಲ್ಲ ಹೂವುಗಳೂ ತಮ್ಮ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬೆಳೆದಿನದಲ್ಲಿ ಚೇತರಿಸುತ್ತಿದ್ದವು.”

“ನಮ್ಮ ನಾಡು ಅತಿಶಯವಾದ ಏಕಮಾತ್ರ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಧ್ಯದಿಂದಲೇ ಗಬ್ಬಾಳಿಯ ಗರ್ಜನೆ ಹುಟ್ಟಿತು.”

“ನಮ್ಮ ಅಣುರಾಶಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಆದರ್ಶಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಬೀಳುತ್ತವೆ: ಪರಮ ಮೇಧಾ, ಪವನದುರ್ಗತವಾದ ಸಾಹಸ ಇತ್ಯಾದಿ ಅಡ್ಡಗೋಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರುವ ಉತ್ಸಾಹವೇಕೆ?”

“ಪಂಚದಣಿಗಳನ್ನು ಅರಸುತ್ತ ನಾವು ಹೋದರೆ, ಅವುಗಳ ಕನಸಿನ ಮೇಲೆ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನೇ ಎತ್ತು ವಂತಾಗುತ್ತದೆ.”

“ಮನಸ್ಸಿನ ಆನಂದ ತೀರಾ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದರ ಧನ್ಯತೆಯ ತಳಪಾಯವಾಗಿದೆ”

“ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಮಾನ”

Kuvempu Quotes in Kannada

Best 710+ Kuvempu Quotes in Kannada ಕುವೆಂಪು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು

“ಅನುಕಂಪೆ ಅಲೆದಾಡುವ ದನದಂತೆ ಕಾತರಗೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದೆ”

“ಸ್ನೇಹ ಜೀವನದ ಬೆಲೆಗೆ ಎಟುಕುವ ಒಂದು ನೆಮ್ಮದಿ”

“ಏನೇ ಬೇಕಾದರೂ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಬಡವನಾಗಲಿ, ಸಂಕಟ ನಗುವಾಗ ಮೆರೆಗಳಿಂದ ರೊಟ್ಟಿ ಉಳಿಸಬಹುದು”

“ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕತೆ”

Was this article helpful?
YesNo
Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment