Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes
Teachers Day Quotes in Kannada

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

ಗುರುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕು ಬಡಿದು ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಸದಾ ಪ್ರೇರಕರು. ಶಿಕ್ಷಣ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ!

ನೀವು ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರ, ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರೀತಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭು ಗುರುಗಳ ದಿನದ ಹರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಿಮ್ಮ ಪಾಠ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೊಗಳುವ, ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನೀವು ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಜೀವನದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ ಭಂಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಶಂಕರ ಗುರುಗಳ ದಿನವು ನಿಮಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ತಂದುಕೊಡಲಿ!

ನೀವು ನಮ್ಮ ಗುರುವು, ನೀವು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಹತ್ತಾದ ಹೊತ್ತು ಮೂಸಿ ನಿಂತವರು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವೇದನೆಗಳು!

ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾನು ನಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀನಿ – ಬೆಳೆವ ಜೀವ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಗಳನ್ನು ಆಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸಬಯಸಿದ್ದೀರಿ!

ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಜ್ಯೋತಿ. ನೀವು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವವರೆಗೂ ದೀಪದ ತಪ್ಪವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಸಾವಿರ ದಿನ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುರುವಿನ ಜೊತೆಯಿದ್ದರೆ ಸಾಕು

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗುರಿ, ಸಾಧನೆಯ ಹಠ, ಶಿಸ್ತು ಇವೆಲ್ಲಾ ಕಲಿಸಿದ ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿದ ಗುರುಗಳು ನೀವು, ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಹರಿಸಿದ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ನೀವು, ನನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ನೀವು. ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಮ್ಮಲ್ಲಿನ ಅಜ್ಞಾನದ ಅಂಧಕಾರವನ್ನು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ದೀವಿಗೆಯ ಮುಖಾಂತರ ತೊಲಗಿಸಿ, ಬದುಕುವ ದಾರಿ ಮತ್ತು ಗುರಿ ತೋರಿದ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೆ ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ವಂದನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗುರು ಎಂದರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಶಕ್ತಿ. ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಬ್ದವೆ ಗುರು. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಗುರುವಿಂದ ಬಂಧುಗಳು, ಗುರುವಿಂದ ಪರದೈವ ಗುರುವಿಂದಲಾದುದು ಪುಣ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಗುರುವಿಂದ ಮುಕ್ತಿ – ಸರ್ವಜ್ಞ. ಸಮಸ್ತ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ವಿದ್ಯೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುವಿಗೆ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ಗುರುವಿಗೂ “ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು”

ಶಿಕ್ಷಣವೆಂಬ ಹುಲಿಯ ಹಾಲನ್ನು ಯಾವುದೇ ಬೇಧವಿಲ್ಲದೇ ಉಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನನ್ನನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತೇನೆ – ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ಕೇವಲ ಬೋಧಿಸಿದವರು ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ಕಿಚ್ಚು ಹತ್ತಿಸುವವರು ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕರು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ವಿದ್ಯೆಯ ಸ್ವಪ್ನ ಕೈಗೊಂಡು ನೀನು ಬಂದೆಯೋ,

ಬುದ್ಧಿಯ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೋ ನೀನು.

ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಸರ್ವಸ್ವ ನೀನೇ,

ಗುರುವೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಿನಗೆ ಹೇಗೆಂದು?

“ಗುರುಗಳು ಹಸಿವನ್ನು ಜ್ಞಾನದ ಆಹಾರದಿಂದ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆಲಿಂಗಿಸುತ್ತಾರೆ.”

“ಗುರುಗಳು ಬೆಳಕು ನೀಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅವರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಸಾಗಬಹುದು.”

“ಗುರುಗಳ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಆಧಾರ, ನಮ್ಮ ಸಫಲತೆಯ ತಳಹದಿ.”

“ಗುರುವರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಭುಗಳು.”

“ಗುರುಗಳೆ, ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನಗಳು. ನಿಮ್ಮ ನೆನಪಿಗೆ ಸದಾ ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳು.”

“ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರ, ನಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳ ನಾವುಗಳ ಸಹಾಯಕರು. ಗುರುವರ ದಿನದ ಹಾರೈಕೆಗಳು!”

Teachers Day Quotes in Kannada

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes
Teachers Day Quotes in Kannada

ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ದಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು! ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು, ವರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಪಾಲನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿವೆ! ನಾವು ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ!

ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣಲು ಎಲ್ಲಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೀವು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಶಿಕ್ಷಕರು ಎಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಜೀವಮಾನವಿಡೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನೆರಳಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವವರು. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಾನು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಸ್ನೇಹ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಂಡೆ. ನನ್ನ ಬದುಕಿನ ಪಥ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಾನು ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದ್ದೇನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ನೀವು. ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ, ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ತಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ವಿದ್ಯಾದಾನ ದಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಶಿಕ್ಷಕರ ಅದೃಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಮೇಲೆ ಉನ್ನತಿ ಸಾಧ್ಯ. – ಎಸ್.ಜಿ.ಸಿ. ಕಣಚನ ಸೆಟ್ಟಿ

ವಿದ್ಯಾಬಲವೂ ನಡೆಯದ ಮಾರ್ಗ ಹೇಳುವ ಸ್ಥಳ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ. – ಪಂಡಿತ ದೇವಿಶ್ರೀಚಂದ್ರ ಸೆನಗೋಪಾಲ್

Teachers Day Quotes in Kannada

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ನಾಲಿಗೆಯನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೂ ವಿಷ ಹೊರಹೊಮ್ಮದೆ ಇದ್ದರೆ ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಮುಗಿದಂತೆ. – ವನಿತಾಕ್ಷರ ಪುರೋಹಿತ

ಆಚಾರ್ಯರ ಸರದೆ ಏರಿ ನಡೆದರೆ ಮುಗಿದಂತೆ, ಬೇರೆ ನದಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡರೂ ಹೋಗು ಎನ್ನುವ ಧರ್ಮದ್ರೋಹಿಗಳೂ ಶಿಕ್ಷೆ ಮುಗಿಸಿದಂತೆ. – ರಘು ದರಂಜನಿ ಅಲ್ಲೂರು

ನಮ್ಮನ್ನು ಉಜ್ವಲ ಜೀವಿತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಅವರಿಗೆ ಆಭಾರ ತಿಳಿಸುತ್ತೇವೆ. – ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀ

ಲೌಕಿಕ ಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿಸುವ ವಿದ್ಯಾಮಾರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊರತೆ, ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡಬಹುದು. – ಕೆ.ಎಸ್. ನಂದಾರ್

ಅಸ್ಸೂರೂ ತಗೆದ ಶಿಕ್ಷಕರೆ ಜೀವಿಸುವ ಬೋಸಿನಗೆ, ಬಂನಿ ತಗೆದ ಹೃದಯವಿದ್ದವರು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿದ್ಯೆಯ ಕುಕ್ಕೆ. – ಪ್ರೊ. ಬಿ.ಎಸ್.ಹಂಪಪ್ಪ

ವಿದ್ಯಾಬುದ್ಧಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಬೆಳಗಬೇಕು, ಆಗ ಏಕಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರಕಾಶ ಸಾಗುವುದು. – ಎಚ್.ವಿ. ನಾಗರಜು

ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕತ್ತಲೆಯಿಂದ
ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಬೆಳಕಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದು
ಜೀವನದ ದೀಪ ಬೆಳಗಿಸಿದ
ಎಲ್ಲಾ ಗುರುಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು

ನನಗೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ ಹಾಗೂ
ನನ್ನ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ,
ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಗುರುವೃಂದಕ್ಕೂ
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

Teachers Day Quotes in Kannada

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ಹಗಲಿರುಳು ಉಪ್ಪಿದ ಅರ್ಥಿಗಳ
ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರತರಾಗಿರುವ
ಸಮಸ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಹೊತ್ತಿಸಿ ಅಗಣಿತ ಮಂದಿಯ ಬಾಳಿಗೆ
ಭವ್ಯ ಬೆಳಕು ನೀಡಿದ ಪರಮ ಗುರುಗಳಿಗೆ
ಗುರು ಸಮಾನರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು…

ಗುರುವೆಂದರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ,
ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯ ಕಳೆದು ಸುಜ್ಞಾನದೆಡೆಗೆ
ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಶಕ್ತಿಯೇ ಗುರು..

ಗುರು ದೇವೋ ಭವ ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನೋತ್ಸವದಂದು ನಾಡಿನ ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಕರ ಬಳಗಕ್ಕೂ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಮೊದಲ ಅಕ್ಷರ ಬಿತ್ತಿ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ಕಲಿಸಿ, ಬದುಕಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ನಮನಗಳು…

ನಿಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಬೋಧನೆಗಳು
ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ರೂಪಿಸಿವೆ ಮತ್ತು ನನ್ನನ್ನು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಲಾಯರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಯ ಇಲ್ಲ,
ಪೊಲೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭದ್ರತೆ ಇಲ್ಲ,
ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಟೀಚರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ಮೇಲಿನವರು ಯಾರು ಇಲ್ಲ..
ಆದ್ದರಿಂದ ಗುರುಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸೋಣ…

ಸೃಜನಶೀಲ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಅತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲೆ. – ಆಲ್ಬರ್ಟ್‌ ಐನ್‌ಸ್ಟೀನ್‌

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ದಯೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ, ಉತ್ತಮ ಮನುಷ್ಯರಾಗಲು ನಮಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಪ್ರೀತಿಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ, ನೀವು ಕಲಿಸಿದ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸದಾ ದಾರಿ ದೀಪ. ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿದ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವೂ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ, ಅದು ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನನ್ನಂತಹ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸ್ತಂಭವು ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಸರ್, ನೀವು ಜ್ಞಾನದ ಸಂಕೇತ. ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ಪ್ರೀತಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ನನಗಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ಮಗು ಶಿಕ್ಷಕನಾಗುವವರೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

ನನಗೆ ಗಣಿತವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನಾನು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವವರೆಗೂ ನಿಮ್ಮ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

Teachers Day Quotes in Kannada

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂಬುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಸ್ನೇಹಿತ ವಿದ್ಯಾವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಯೂ ಗೌರವ ಸಿಗಲಿದೆ ಸೌಂದರ್ಯ, ಯೌವನ ಎರಡನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಿದೆ ಚಾಣಕ್ಯ

ನಿಮ್ಮಂಥ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಪಡೆದಿರುವುದೇ ನಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಇಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡಿದೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

“ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದದ್ದನ್ನು ಹೇಗೆ ತರುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.”- ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಕುರಾಲ್ಟ್

“ಶಿಕ್ಷಣವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ.” – ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ

ಬೋಧನೆಯು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನ ಗುರುವಾಗಿ ಪಡೆದಿರುವುದು ನನ್ನ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು, ನಮ್ಮಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಕನಸು ಕಾಣಲು ನಿಮ್ಮಂತಹ ಶಿಕ್ಷಕರೇ ಕಾರಣ.

ಶಿಕ್ಷಕರ ಉದ್ದೇಶವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮು ಸ್ವಂತ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವುದು. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು!

ನಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಎಲ್ಲಾ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗಾಗಿ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಕೃತಜ್ಞರಾಗಿರುತ್ತೇವೆ. ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದ ಶುಭಾಶಯಗಳು.

Teachers Day Quotes in Kannada (ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes)

Best 400+ Teachers Day Quotes in Kannada ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ Wishes

ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬುದ್ಧಿವಂತನಾದ ಶಿಕ್ಷಕನು ತನ್ನ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಜ್ಞಾಪಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯ ಹೊಸ್ತಿಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ – ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್

ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಅವನ ಗುರು ಎಂದು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾವಿಸಿದೆ- ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ

ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಗ್ರಹಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಶಿಕ್ಷಕರ ಪರಮೋಚ್ಚ ಕಲೆ – ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್

ಬೋಧನೆಯ ಕಲೆಯು ಅನ್ವೇಷಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯಾಗಿದೆ- ಮಾರ್ಕ್ ವ್ಯಾನ್ ಡೋರೆನ್

ಆತ್ಮೀಯ ಶಿಕ್ಷಕರೇ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ, ನನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Suraj Bhardwaj

Suraj Bhardwaj is a SEO expert and publishes few posts on this website. This is B.Com. Graduation with 5 years experience in SEO.

   

Leave a Comment