ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada

Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಜನರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗುವವರೆಗೆ ಭಾರತವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಕಬ್ಬಿಣದ ಗೋಡೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು, ಬಹುಶಃ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಿಗೆ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರ ಜನನ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1875 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಕೂಡ ಆಗಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಉತ್ತಮವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದವು.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಎಲ್ಲಾ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೋಧನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರಗೊಳಿಸಲು ಹಲವಾರು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಮೇಲಿನ ಅವರ ದ್ವೇಷವು ಅವರನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಭಾರತಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಕೆಚ್ಚೆದೆಯಿಂದ ಹೋರಾಡಿದರು.

ತೀರ್ಮಾನ

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಜೀವನದಿಂದ ನಾವು ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಯಾರಿಗೂ ಹೆದರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ನಾವು ತಪ್ಪನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸೋಲಿಸಬಹುದು. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ | sardar vallabhai Patel essay | sardar Vallabh Bhai Patel speech in Kannada

#sardarvallabhbhaipatel #sardarpatelessay #sardarvallabhbhaipatelspeechin this video explain about sardar Vallabhbhai Patel essay writing in Kannada, sardar ...

Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 200, 300, ಪದಗಳು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯ್ ಪಟೇಲ್ ಪ್ರಬಂಧ Sardar Vallabhbhai Patel Essay in Kannada

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು 1875 ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31 ರಂದು ನಾಡಿಯಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಝಾನ್ಸಿ ರಾಣಿಯ ಸೈನ್ಯದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಝವೇರ್‌ಭಾಯ್. ಮಾತಾ ಲದ್ವಾ ದೇವಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ಒಲವು ತೋರಿದ್ದರು. ಅವನು ಸಂಭಾವಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ತನ್ನ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡನು.

ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ನಂತರ ಕೆಲಸ

ಗಾಂಧಿಯವರ ಭಾಷಣವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಪಟೇಲಜಿಯವರು ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲಿ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಮಾತುಗಳು ಪಟೇಲಜಿಯವರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದವು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದ ಅವರು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಅವರ ವಿಚಾರಧಾರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರಗಳು ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಂತೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿತು. ಅವರು ಜನ್ಮತಃ ನಾಯಕನ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣಾ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಗುಣಗಳು ಅವರನ್ನು 1917 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಗುಜರಾತ್ ಶಾಖೆಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿತು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಒಬ್ಬ ಹೋರಾಟಗಾರ

ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಜನರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲರನ್ನು ಭಾರತದ ಉಕ್ಕಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತವನ್ನು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.ಪಟೇಲ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಾಗಿ ಸರ್ದಾರ್ ಎಂಬ ಬಿರುದು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರು ಮತ್ತು ಜನರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 1942ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕ್ವಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಚಳವಳಿ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಆರಂಭಿಸಿದರು.

ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ನಿಧನರಾದರು

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಾನಂತರ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರಾಂತೀಯ ಸಮಿತಿಗಳು ಪಟೇಲರ ಪರವಾಗಿದ್ದವು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿ ಹುದ್ದೆಯ ರೇಸ್‌ನಿಂದ ತಮ್ಮನ್ನು ದೂರವಿಟ್ಟರು. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಉಪಪ್ರಧಾನಿ ಮತ್ತು ಗೃಹ ಸಚಿವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.

ನಂತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು ಅವರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಜಗಳವಿಲ್ಲದೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು.

ತೀರ್ಮಾನ

ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರಂತಹ ನಾಯಕರಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ. ಸರ್ದಾರ್ ವಲ್ಲಭಭಾಯಿ ಪಟೇಲ್ ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಂದುಕೊಡುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದರು.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:

Virendra Sinh

Virendra Sinh is a content writer with 3 years of experience in post writing. Her education is B.Sc and she does accurate writing work in English, Kannada language.

   

Leave a Comment