333+ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕನ್ನಡ | Bhavpurna Shradhanjali in Kannada

In remembrance of those who are no longer with us, ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ, Bhavpurna Shradhanjali in Kannada, Condolence Messages in Kannada, Rest in Peace messages in Kannada, Bhavpurna Shradhanjali Kannada, RIP quotes in kannada for friends, RIP quotes in Kannada. These messages serve as a tribute to the pure souls that have transcended to a better life in heaven, a life that we can only imagine. It’s a heartfelt expression of sympathy for their absence.

333+ ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ | Bhavpurna Shradhanjali in Kannada
ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ  Bhavpurna Shradhanjali in Kannada

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ  Bhavpurna Shradhanjali in Kannada

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ 🕊️🙏

ಅವನ ಕೃಪೆ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ 🌼🙌

ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಚಿರಋಣದಂತೆ ಇರಲಿ 💫💔

ಆತ್ಮನಿಗೆ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮಿಗೆ ಶಕ್ತಿ 🙏🌈

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಮ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ 🌷💪

ಅವನ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯಲಿ 💖💫

ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗಲಿ 🕯️💗

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ 🙏🌼

ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲಿ 💐🕊️

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮಿಗೆ ಶಕ್ತಿ 🙏💪

Bhavpurna Shradhanjali Kannada

Bhavpurna Shradhanjali Kannada

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಾನ 🕊️💖

🙏 ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೂ ಇರಲಿ.

💐 ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಲಿ.

🕯️ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಲಿ.

🌹 ಅವರ ನೆನಪು ಎಂದೂ ಹೋಗದಿರಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.

🌼 ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಲಿ.

🙇‍♂️ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

🌈 ಅವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದು.

🌺 ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ.

🕊️ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.

🌹 ಅವರ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದು, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೂ ಬದುಕದಿರಲಿ.

🌼 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

🌈 ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿರಲಿ, ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ.

🙏 ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸದಾ ಇರಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ.

🌺 ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ, ಅವರ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕಲಿ.

ಅವನ ಚಿತ್ತವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕುತ್ತದೆ. ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ.

Condolence Quotes in Kannada

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಮತ್ತು ನಾವು ಅವನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತ ಅವನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸೋಣ.

ಅವನ ಹೊರಗಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಬುದ್ಧಿಯು ಸದಾ ಪ್ರಕಾಶಿಸಲಿ.

ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ಸಹಾಯವು ನಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತದೆ.

ಅವನ ಕೆಲಸವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅವನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರಲಿ.

ಅವನ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅವನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಜೀವಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿ.

ಅವನ ಮೆಲೆ ಅನುಕಂಪೆಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಅವನ ಸ್ಮೃತಿಯನ್ನು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಕೊಂಡಾಡುತ್ತೇವೆ.

ಅವನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಅವನ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕುತ್ತವೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿ ಹೊಂದಲಿ.

ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಉಳಿಯಲಿ, ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ.

ಅವನ ಕೃತಿಗಳು ಅವನ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ನಿಧಿಗಳು, ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಇದೀಗ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ,ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪವನ್ನು ನೀಡಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ.

ಅವನ ಹೋದರೂ ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ.

ಅವನ ಸ್ಮೃತಿಯ ಹೂವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸುಗಂಧಿಸುತ್ತೇವೆ, ಅವನ ಮಹತ್ವವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ.

ಅವನ ಹೋದರೂ ಅವನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅನವರತ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಾನೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕಡಿವಾಣವಾಗಿದೆ.

ಅವನ ಅನುಸ್ಮರಣೆಯು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಕಾಶ ತರಂಗದಂತೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ.

ಅವನ ಕೈಯಿಂದ ಬದುಕಿದ ಸೂರ್ಯನು ಮರಳಲಾರದು, ಹಾಗೆಯೇ ಅವನ ನೆನಪು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ಮಾಯವಾಗಲಾರದು.

ಅವನ ಹೋದರೂ ಅವನ ಪ್ರೇಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬೆಳಗುತ್ತದೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ಟಲಲ್ಲಿ ಸದಾ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ.

ಅವನ ನೆನಪು ಒಂದು ಮುಗಿಯದ ದೀಪದಂತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಅವನ ಸ್ಮೃತಿಯು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾರಿದೀಪವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಅವನ ಹೋದರೂ ಅವನ ಉಪಕಾರವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಅವನ ಆತ್ಮವು ಸದಾ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುತ್ತಿದೆ.

Condolence Message in Kannada

ನಿನ್ನ ಬದುಕು ನನ್ನ ಬದುಕುಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯ ರತ್ನವಾಗಿತ್ತು,
ನೀನು ಹೋದರೂ ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತದೆ.

ನೀನು ಸದಾ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಆಸರೆ, ನಿನ್ನ ಅನುಭವಗಳು ನನ್ನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗುವನ್ನು ಹೊತ್ತಿದ್ದುವು.

ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮದ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಸ್ಪರ್ಶ ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಜೀವನ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಒಂದು ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿಗಳಾಗಿ ಹೋದರೆಂದು ನಂಬಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವೆ.

ನಿನ್ನ ಕೈಹಿಡಿದು ನಡೆದ ದಾರಿ ಸದಾ ನನಗೆ ದಿಕ್ಸೂಚಿಯಾಗಿರುವುದು, ನಿನ್ನ ಸಂಗಡ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಮಿತಿಯಿಲ್ಲದ ಸುಖದಾಯಕವಾಗಿವೆ.

ನಿನ್ನ ಆಗಮನವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಒಂದು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ತೆರೆಯಿತು, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೃದುವಾದ ಸಂಗೀತವಾಗಿದೆ.

ನಿನ್ನ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಾನು ವಿಕೃತವಾಗದೆ ಉಳಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಹೊತ್ತಿಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಾವು ಸಂಗದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜೀವನದ ರಮಣೀಯ ರೀತಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಆನಂದ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿದೆ.

ನೀನು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಬದುಕುತ್ತಿರುವೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಆತ್ಮದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದೆ.

ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. 🙏❤️

ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ನೀವು ಸದಾ ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕರಾಗಿ ಇದ್ದೀರಿ. 🌼🌟

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಗುಡುಗಲಿಗೆ ಇದೇ ಬಾಗಿಲನ್ನು ತೆರೆದಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಸದಾ ನನ್ನ ಸಾರ್ಥಕತೆಗೆ ಮೂಲಕಾರಣರಾಗಿದ್ದೀರಿ. 🌈🙏

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಮುಳುಗಿದೆ, ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 🌹❤️

ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ದಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ನನ್ನ ಉಸಿರಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 🌄🌺

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನು ನೆಲೆಸಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವು ನನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. 🌟🌹

ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಜೀವನದ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ಇದೆ, ನೀವು ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಳಕು ನನ್ನ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. 🕊️❤️

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ಚಿರಸ್ಥಾಯಿ ಬಂದುಹೋಗುವ ವಸ್ತ್ರವಾಗಿ ಹಾಕಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಸುಗಂಧ ಮಾಲೆಯಾಗಿದೆ. 🌺🙏

ನೀವು ಇಲ್ಲದ ದಿನಗಳು ಹೇಗೆ ಇರಲಿ? ನೀವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಂಡಿಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಪ್ರಶಾಂತಿ. 🌼

🙏 ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಂದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಚೈತನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. 🌼

🕊️ ಪ್ರಿಯ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಪಿತರು, ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮರಳಿ ಹೊರಗೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. 🌈

💞 ಅಪ್ಪಾ-ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಗೂಡಿನ ಮೂಲ ಸ್ತಂಭವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 🌟

🌸 ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಮುಖಪುಟವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿರುವಿರಿ. 🌺

🌼 ಅಪ್ಪಾ-ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮದ ಮೂಲಕ ನಾವು ಬೆಳಗಿನ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ಇಂದು ಹಾಗೂ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಂತವಾಗಿರುವಿರಿ. 🌞

💖 ನೀವು ಅನುಭವಿಸಿದ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದೆ, ನೀವು ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸದಾ ಕೈತುಂಬಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 🌺

🌟 ಅಪ್ಪಾ-ಅಮ್ಮ, ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ನುಡಿಗಳು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಹಾದಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿವೆ. 🌈

🕊️ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಕವಿತೆಯ ಒಂದು ಕಿಡಿಯಾಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಬೆಳಕಾಗಿದೆ. 🌸

🌞 ತಂದೆ-ತಾಯಿ, ನೀವು ಬೆಳೆದ ನೆಲೆವೀಡು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಸದಾ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಲ್ಪಡು

ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಎತ್ತಿಹಿಡಿಯುವ ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿ. ಭಗವಂತ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ.

ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೆನಪಿಗೆ ಬರುವುದು ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗದ ಆಶೀರ್ವಾದವಾಗಿದ್ದೀರಿ.

Death Condolence Message in Kannada

ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೋಗಿದ್ದೀರಿ ಆ ಪರಮ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಸುಖವಾಗಿ ಸೇರಲಿ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮನ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆತ್ಮಶಾಂತಿಗೆ ಒಯ್ಯುವುದು.

ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಸಂತಾನದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದ ನಿರಂತರ ಪ್ರೀತಿ ಆದರಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತವೆ.

ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸಿ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಸಹನಾಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು.

ನನಗೆ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ ಎಂದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಬಂದಂತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಸದಾ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಘಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅಥವಾ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು.

ದುಃಖದ ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ ನೀಡುವ ಸದಯವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯವಿದೆ.

ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಲಿ.

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ.

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಸೇವಾಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಅಂಶವಾಗಿ ಇದ್ದೇನೆ.

ನನ್ನ ಹೃದಯ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಹಾತೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತೇನೆ.

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ.

RIP Quotes in Kannada

RIP Quotes in Kannada
RIP Quotes in Kannada

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ.

ನಿಮಗೆ ಈ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪೂರ್ಣ ಸಹಾಯವಿದೆ. 🙏😔

ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 🕊️💕

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಪಾರ್ಶ್ವವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತೇನೆ. 🤗😔

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿ ಬಳಿಕ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌸😢

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಇದ್ದೇನೆ. 🌺😔

ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌼😢

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಗೌರವಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌻😔

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌷😢

ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಹಿಂದೆಯೇ ಇದ್ದು, ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದೇನೆ. 🌈💔

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದೇನೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 🌹😔

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌻🙏

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಘಡಿಮೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. 🌼😢

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಆದರಿಸುತ್ತೇನೆ. 🌺😔

ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಹೋದ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಾಲುಗೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. 🕯️

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ನೆನಪು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೆನಪಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ. 🙏

ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಲಿ. 🌷

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. 💪

ಪ್ರೀತಿಯ ಪತಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌌

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಗು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. 😊

ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೂಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವನು. 🙌

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವನು. 🌟

ನೀವು ಸದಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೆನೆಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದಿರಿ. 🌹

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ದೊರಕಲಿ. 🙏

Bhavpurna Shradhanjali Message in Kannada

Bhavpurna Shradhanjali Message in Kannada
Bhavpurna Shradhanjali Message in Kannada

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುವುದು. 💖

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗಿರುವೆನು. 🤝

ನೀವು ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವನು. 🕊️

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವೆನು. 🌿

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ನೆನಪು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುವುದು. 🌈

ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌻

ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸುವನು. 🌠

ನಿಮ್ಮ ಪತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. ಅವನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವನು. 🌄

ನೀವು ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮಗೆ ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ನೆನಪು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೆನಪಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ. 🌹

ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೂಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವನು. 🕊️

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌌

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಳು. 😊

ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದುಃಖವನ್ನು
ತಗ್ಗಿಸಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಪದಗಳಿಲ್ಲಾ, ನೀವೆಂದಿಗೂ ಅಮರ..

ನೀವು ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌟

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುವುದು. 💖

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. 💪

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮಸಮರ್ಪಣ ದೊರಕಲಿ. 🌸

ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಯ ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೊಚ್ಚಿಡುವಿರಿ. 🌼

ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಕವನಗಳು | Shradhanjali Kavanagalu

ನೀವು ಸದಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೆನೆಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದಿರಿ. 🌷

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸುಖ ದೊರಕಲಿ. ಆಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸದಾ ಇರುವಳು. 🕯️

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌈

ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಮರ,
ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಈ ಧರೆಯ ಮೇಲೆ ಚಿರಕಾಲ ಬಾಳುವುದು.. ಸದ್ಗತಿ..

ನಿಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಳು. ಅವಳ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೆಳಗುತ್ತಿರುವುದು.

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ 🙏😔

ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಕ್ಷಣಗಳು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ,
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ ಆ ದೇವರು.

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ 🕊️💔

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲಿ, ಆತ್ಮಾಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಲಿ 🙏🌟

ಅವನ ಸ್ಮೃತಿ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 💖🕊️

ಅವನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ, ಅವನ ಪ್ರೇಮ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಲಿ 🙏❤️

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಧೈರ್ಯ 🙏🙏

ಆತ್ಮನಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ, ನಮ್ಮಿಗೆ ಸಮರ್ಥನೆ 🌺💪

ಅವನ ಸ್ನೇಹ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೇ ಇರಲಿ 💕🌟

ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ, ನಮ್ಮಿಗೆ ದೃಢಿತ 🙏💪

ಅವನ ಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲಿ 💓🌹

ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆಯಿಲ್ಲ,
ಆದರೆ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ನೀವೆಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯೇ ಇರುವಿರಿ..

ನಿಮ್ಮ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ
ನೋವಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು..

ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ ಫೋಟೋ ಕನ್ನಡ | Bhavpurna Shradhanjali Photo in Kannada

ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇನೆ.
ಅವರು ನಮ್ಮ ನೆನಪುಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ಜೀವಿಸುತ್ತಾರೆ..

ನಿಮ್ಮ ಹಠಾತ ನಿಧನದಿಂದ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ,
ಆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ದುಃಖ ಭರಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ನೀಡಲಿ..

ನೀವು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇಲ್ಲಾ ಎಂಬ ವಿಷಯ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ದುಃಖವಾಗಿದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ..

ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ನಿಸ್ವಾರ್ಥದ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು..
ಅವರ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿರಶಾಂತಿ ದೊರೆಯಲಿ..

ನಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದ ನೀವು ದೇವರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾದಿರಿ..
ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನನ್ನ ದಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ…

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇನೆ,
ಅವರ ಆತ್ಮವು ಚಿರಶಾಂತಿಯಾಗಿರಲಿಯೆಂದು..

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ
ನೋವಿಗೆ ನನ್ನ ಸಂತಾಪಗಳು..

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ನೆನಪುಗಳು ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಅಗಲಿದವರನ್ನು
ನಾವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನನ್ನ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಸಂತಾಪ.

ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೇನೆ.
ಅವಳ ಆತ್ಮವು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲಿ.
ದುಃಖಿಸುತ್ತಿರುವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಸಂತಾಪದ ಚಿಂತನೆ.

ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯವರ ನಷ್ಟ ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ,
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾನಿರುವೆ.. ಸದ್ಗತಿ..

ನಿಮಗೆ ಸಂತಾನ ಹೋದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. 🕯️

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ನೆನಪು ಸದಾ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು. ಕ್ಷಮಿಸಿ ನೆನಪಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಬರಲಿ. 🙏

ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಕೊಡಲಿ. 🌷

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. 💪

ಪ್ರೀತಿಯ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಸದ್ಗತಿ ದೊರಕಲಿ. 🌌

ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಮತ್ತು ನಗು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು. 😊

ನೀವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಹೂಡುವಿರಿ ಮತ್ತು ಭಗವಂತ ನಿಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವನು. 🙌

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಅವಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವಳು. 🌟

ನೀವು ಸದಾ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ನೆನೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದ್ದೀರಿ. 🌹

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಆನಂದ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಸ್ಮೃತಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಉಳಿಯುವಳು. 💖

ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಾಯಕನಾಗಿರುವೆನು. 🤝

ನೀವು ಈ ಕಠಿಣ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಶಾಂತಿ ದೊರಕಲಿ. 🙏

ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ಇರಲಿ. ಅವಳು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಗಡಿಗರಲ್ಲಿ ಇರುವಳು. 🕊️

ನೀವು ಈ ದುಃಖದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. 🌿

In conclusion, these ಭಾವಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧಾಂಜಲಿ Bhavpurna Shradhanjali in Kannada; heartfelt messages are a way to honor and remember those who have left this earthly realm. The profound cycle of life and death reminds us that every moment is a precious opportunity for growth and renewal, both for ourselves and for the memories we cherish of our loved ones.

Also Read:

Leave a Comment